Intrebari frecvente si raspunsuri

Nr. crt. Întrebare Referință R Ă S P U N S
1 Ce tipuri de entități utilizează programul de cadastru sistematic? TOPOGRAPH 8.0, CADGEN 3.0 Imobilele din desenul dwg aferent sectorului cadastral trebuie să fie reprezentate prin polilinii 2D închise (closed). Poliliniiile trebuie să fie amplasate pe layerul TERENURI, să fie situate în elevație zero și să nu conțină segmente curbe. Pentru fiecare imobil trebuie să existe o singură polilinie 2D închisă aferentă întregului teren. În cazul imobilelor cu construcții, clădirile interioare se vor reprezenta tot prin polilinii 2D închise, pe elevație zero și fără segmente curbe. Contururile construcțiilor pot fi amplasate pe orice layer. Layerul TERENURI și layerul pe care au fost desenate construcțiile nu trebuie să fie închise sau blocate.
2 Unde se salvează datele introduse în cadrul unui imobil? TOPOGRAPH 8.0, CADGEN 3.0 Toate datele introduse în cadrul unui imobil, inclusiv coordonatele punctelor de contur ale terenului și construcțiilor se stochează în interiorul bazei de date extinse ale fiecărei polilinii 2D (zonă denumită XDATA). Așadar, programul nu operează cu baze de date externe. De aceea, prin salvarea desenului se vor salva și păstra toate informațiile atașate imobilelor din desen. În cazul construcțiilor de tip condominiu, a imobilelor cu un număr mare de puncte de contur (vertexuri) sau cu foarte multe informații textuale asociate (de ex. înscrieri, persoane etc), pentru imobilul în cauză programul va genera în același loc cu desenul un fișier ASCII de date asociat cu extensia .csg. Este obligatorie menținerea tuturor fișierelor .csg în același loc cu fișierul-desen. Dacă, la un moment dat se dorește realizarea unei copii de siguranță a desenului, se vor salva obligatoriu și fișierele .csg asociate.
3 Cum atașăm informațile imobilelor din desenul AutoCAD? TOPOGRAPH 8.0, CADGEN 3.0 Pentru atașarea informațiilor imobilelor din desen se utilizează comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil]. La prima utilizare a acestei comenzi, programul va afișa o casetă de dialog pentru inițializarea lucrării de Cadastru General. În această casetă de dialog se vor introduce acele date comune tuturor imobilelor din sectorului cadastral (județ, UAT, număr sector, tip zonă, număr planșă, cod poștal extravilan, nume/denumire persoană autorizată). Drept urmare, aceste informații nu vor mai fi solicitate ulterior, pentru niciun imobil din planul cadastral (datele salvându-se într-un dicționar al desenului). După inițializarea lucrării de cadastru general se va selecta imobilul pentru care se dorește asocierea de informații. Adăugarea de informații presupune completarea tuturor câmpurilor de date necesare imobilului (date teren, date construcții, inscrieri în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare etc). După completarea tuturor datelor necesare imobilului, se acționează butonul Salvează și închide. 
4 Unde se salvează datele referitoare la geometria imobilului? TOPOGRAPH 8.0, CADGEN 3.0 Atât coordonatele imobilului (și construcțiilor) cât și datele textuale aferente se salvează în baza de date extinsă a imobilului (denumită XDATA). Excepție fac imobilele cu un număr mare de puncte de contur (vertexuri) sau cu foarte multe informații textuale asociate (înscrieri, persoane etc). În aceste cazuri, pentru imobilele în cauză programul va genera în același loc cu desenul câte un fișier de date asociat cu extensia .csg cu denumirea dată de numărul cadgen al imobilului.
5 Cum procedăm dacă dorim modificarea suprafeței unui imobil cu date asociate? TOPOGRAPH 8.0, CADGEN 3.0 Dacă se intervine asupra geometriei unui imobil cu date asociate pentru modificarea suprafeței (prin modificarea pozițiilor unor vertexuri, sau prin ștergerea/adăugarea de vertexuri) se va reutiliza comanda F21 și se va selecta noul contur al imobilului. Programul va identifica dacă imobilul selectat și-a păstrat geometria originală sau a suferit o modificare de geometrie. În cazul identificării unei modificări, programul permite atât revenirea la geometria originală, cât și utilizarea noii geometrii. În acest ultim caz, în caseta de editare a informațiilor cadastrale va trebui asigurată concordanța dintre noua suprafață a imobilului și suprafața cumulată ale parcelelor componente ale imobilului. Apoi se vor salva datele.
6 Dacă în desen există mai multe imobile cu același număr cadgen, acestea pot fi identificate? TOPOGRAPH 8.0, CADGEN 3.0 Da. La fiecare utilizare a comenzii F21 programul verifică toate imobilele cu date asociate din desen. În cazul în care sunt identificate în desen două sau mai multe imobile cu același număr cadgen programul va evidenția punctat (highlight) toate aceste imobile. În general, această situație poate apărea prin copierea accidentală a unuia sau mai multor imobile cu date asociate din desen.
7 Pentru un imobil cu carte funciară deschisă, cum se introduc datele și cum se preiau informațiile din fișierul CGXML al acestuia? TOPOGRAPH 8.0, CADGEN 3.0 Pentru orice imobil cu carte funciară deschisă exista și fișierul CGXML care conține datele tehnice și juridice ale acestuia. Toate imobilele din desenul aferent sectorului cadastral au geometria obținută în urma măsurătorilor efectuate cu ocazia lucrărilor de cadastru sistematic. În cazul unui imobil cu fișier CGXML (carte funciară deschisă) se procedează astfel: se apelează comanda F21 și se selectează polilinia aferentă acestui imobil. În caseta de dialog Introducere/Editare Date Imobil se acționează butonul Import CGXML și se selectează fișierul CGXML aferent imobilului selectat. Programul va importa atât datele juridice ale imobilului (înscrierile în partea a 2-a și a 3-a a cărții funciare) cât și datele tehnice (date parcele, ID electronic, nr. CF veche, nr. CAD vechi, nr. Topografic, adresă teren). Programul permite în prealabil efectuarea unor setări privind datele importate din fișierul CGXML. După importul unui fişier cgxml se va verifica fiecare înscriere folosind butonul Editeaza (inclusiv datele textuale pentru parcele și constructii). Se vor verifica toate elementele necesare înscrierilor, inclusiv datele de identificare ale persoanelor importate (datele individuale şi adresele de domiciliu). Având în vedere faptul că, la efectuarea de către OCPI-uri a înscrisurilor au fost utilizate frecvent caractere neconforme (inclusiv diacritice româneşti) ESTE OBLIGATORIE RESCRIEREA acestor diacritice (ă, î, ş, ţ, â, Ă, Î, Ş, Ţ, Â) acolo unde acestea apar. Rescrierea se va face având setată curentă tastatura de tip Romanian Standard (și setările regionale din Control Panel deja efectuate, conform celor descrise în manualul de utilizare). Se recomandă ca, după generarea fişierelor cgxml acestea să fie deschise şi salvate folosind programul GenerareCG descarcat de pe site-ul ANCPI, ca măsură suplimentară de verificare. Ulterior ele se vor încărca pentru prevalidare în E-Terra 3.
8 Persoanele introduse în cadrul unui imobil pot fi reutilizate pentru un alt imobil din sectorul cadastral? TOPOGRAPH 8.0, CADGEN 3.0 Da. Orice persoană introdusă în cadrul unui imobil poate fi reutilizată în orice moment atât în cadrul aceluiași imobil (pentru o altă înscriere), cât și în cadrul altui imobil din sectorul cadastral în lucru. După introducerea unei persoane într-un imobil (cu datele individuale și de adresă ale acesteia), în caseta de adăugare a unei persoane va fi disponibilă o casetă derulantă conținând numele/prenumele sau denumirile persoanelor deja existente în sectorul cadastral. Astfel, când este necesară reutilizarea unei persoane din sector, se va acționa lista derulantă a persoanelor disponibile. Alegerea unei persoane din lista derulantă presupune completarea automata a datelor individuale sau de adresă, nemaifiind necesară reintroducerea acestora.
9 Persoanele introduse în cadrul unui sector cadastral pot fi reutilizate pentru un alt sector cadastral? TOPOGRAPH 8.0, CADGEN 3.0 Da. Comanda [F28. Import/Export date persoane] oferă posibilitatea preluării sau salvării datelor aferente persoanelor fizice sau juridice. În cazul unui sector cadastral finalizat, prin folosirea comenzii F28 există posibilitatea salvării (exportului) într-un fișier .csv a datelor tuturor persoanelor introduse în respectivul sector cadastral. Practic, din desenul aferent sectorului finalizat se apelează comanda F28, iar în zona [Fișier export date persoane] se acționează butonul [Selectare fișier .csv]. Astfel, după atribuirea unui nume programul va crea fișierul .csv aferent tuturor persoanelor. La începerea unui nou sector cadastral (din același UAT), prin folosirea comenzii F28 se va selecta fișierul .csv al persoanelor exportate anterior din vechiul sector cadastral. Pentru identificarea unei persoane din fișierul .csv importat, la momentul adăugării acestei persoane într-un imobil, se va completa câmpul aferent CNP-ului sau CUI-ului acesteia și se va acționa butonul-imagine cu simbolul grafic de lupă. Astfel, persoana căutată va fi identificată și se vor completa automat toate datele aferente acesteia. Orice persoană introdusă în cadrul unui imobil va fi ulterior disponibilă direct din lista derulantă a numelor/prenumelor sau denumirilor persoanelor din sectorul curent.
10 Cum se procedează în cazul în care se impune lucrul pe planșe racordabile? TOPOGRAPH 8.0, CADGEN 3.0 În cazul unui număr mare de imobile dintr-un sector cadastral se recomandă să se lucreze pe planşe separate, conform modului de predare a desenelor finale. Fiecare planşă se va salva într-un fişier .dwg distinct şi se va amplasa în câte un director separat. Iniţializarea lucrării de cadastru general se va face pentru fiecare planşă (desen .dwg) introducând corespunzător numărul planşei. Registrele şi fişele de date ale imobilelor se pot genera pentru fiecare planşă în parte, dar pentru generarea opisului alfabetic se vor aduce (temporar) toate imobilele într-o singura planşă, folosind opţiunea Paste to Original Coordinates. Apoi se va genera Opisul alfabetic.
11 La generarea livrabilelor (registre, opis, fișe) procesul nu pornește sau se oprește la 1%. Cum se intervine în această situație? TOPOGRAPH 8.0, CADGEN 3.0 Generarea livrabilelor în format xls presupune utilizarea unor modele (tipare) prestabilite pentru registre, opis și fişe. Aceste fişiere-model se găsesc în subdirectorul \UAT al programului, după cum urmează:
·         #81.xls pentru registrul cadastral;
·         #90.xls pentru opisul alfabetic;
·         #100P.xls pentru fișa de date a imobilului (caz format orientat portrait);
·         #100L.xls pentru fișa de date a imobilului (caz format orientat landscape);
·         #101.xls pentru foaia colectivă.
În cazul în care, prin apelarea comenzii F22 procesul de generare a acestor livrabile nu pornește, trebuie să se verifice dacă fișierele-model de mai sus nu sunt blocate de către versiunea Microsoft Excel instalată. Pentru aceasta se vor deschide aceste modele, se vor debloca pentru editare (Enable Editing), și se va elimina – după caz- setarea de protecție la vizualizare (Protected View). Apoi fișierele-model se vor salva și se va reapela comanda [F22. Genereaza anexe cadastru] pentru livrabilele dorite.
Având în vedere pretențiile diferite ale OCPI-urilor privind conținutul livrabilelor, fișierele-model descrise anterior pot fi editate, dar numai în limita următoarelor operații:
-    se pot redimensiona înălţimile rândurilor sau lăţimile coloanelor pentru încadrarea într-un format adecvat;
-    se pot modifica fonturile ca stil şi/sau înălţime de text;
-    la sfârșitul fiecărui model se pot amplasa texte suplimentare (de ex. Copie spre publicare, sau chiar o imagine scanată a ștampilei).
Fișierul Alipire Registre Cadastrale.xlsm aflat pe CD-ul primit la achiziția programului (sau disponibil spre descarcare din Zona Clienti de pe site) permite crearea unui fișier Excel unic, ce include (unele sub altele) registrele cadastrale sau fișele de date ale imobilelor. Prin apelarea comenzii F22 pentru generarea livrabilelor exista posibilitatea conversiei registrelor cadastrale sau a fișelor de date ale imobilelor din formatul xls în formatul pdf. Aceasta operațiune este posibilă NUMAI ÎN CAZUL în care versiunea Microsoft Office instalată permite acest lucru (versiunea să fie mai recentă de 2007). Se recomandă ca fișierele Excel pentru fișe și registre să fie amplasate pe computerul local. Se recomandă ca, atât fișierul dwg cât și livrabilele Excel sa se amplaseze pe calculatorul local, nu pe servere sau partiții de discuri (care pot avea drepturi limitate pentru scriere/citire).
12 Dacă pe durata introducerii datelor a intervenit o modificare (de ex. numărul sectorului cadastral) cum se procedează, având în vedere faptul că, la Introducerea/Editarea datelor unui imobil numărul sectorului cadastral nu se poate modifica? TOPOGRAPH 8.0, CADGEN 3.0 Comanda [F29. Editare date generale sector] permite ca, în orice etapă a lucrării de cadastru sistematic datele de la inițializarea lucrării să poată fi modificate. Concret, toate datele inițiale introduse (mai puțin județul) pot fi modificate (de ex. UAT-ul, numărul sectorului cadastral, tipul zonei, codul poștal de extravilan, numărul planșei, numele/denumirea persoanei autorizate). Modificarea acestor date va avea ca efect actualizarea informațiilor tuturor imobilelor cu date asociate din desen.
13 Cum se poate proceda pentru ca, la importul punctelor dintr-un fișier de coordonate xyz sau txt să fie utilizate și coduri literare, nu doar numerice? TOPOGRAPH 8.0, TOPOGRAPH 7.0 După cum se știe, aplicația permite utilizarea doar a codurilor numerice situate pe ultima poziție a unei linii din fișierul de coordonate (ASCII xyz sau txt). Programul permite utilizarea de note textuale amplasate pe ultima poziție a unei linii din fișierul de coordonate. În acest caz, liniile fișierului de coordonate trebuie să fie de forma:
102 486860.6972 335695.9226 340.642 *MARGINE DRUM*
Orice notă textuală trebuie să fie încadrată obligatoriu de caracterul non-numeric * (asterisc).
Respectarea acestei reguli permite ca, după raportarea punctelor pe ecran cu comanda [B1. Import puncte topo…], notele textuale (de ex. AX DRUM și MARGINE DRUM) să fie amplasate în dreptul punctului sub forma unor etichete-text dispuse pe layerul TOPO_NOTE. Notele textuale vor include pe desen și o linie de indicație de tip leader, dacă în caseta [Import puncte topo] a fost bifat comutatorul cu denumirea trasare leader nota-text punct. Atunci când se efectuează măsurători în teren, la măsurarea unui punct (indiferent de echipamentul utilizat) în câmpul aferent codului se va introduce (de ex.) *MD*, *AX* ș.a.m.d. Astfel, după transferul datelor (coordonatelor) la PC, fișierul de coordonate transferat va include și notele textuale introduse pe teren.
14 La utilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], dacă în desen există deja un număr relativ mare de imobile cu date asociate, procesul de evidențiere a acestora poate fi de durată. Există vreo modalitate prin care să se scurteze timpul de evidențiere a imobilelor cu date asociate? TOPOGRAPH 8.0, CADGEN 3.0 După apelarea comenzii F21, în cazul în care procesul de evidențiere a imobilelor cu date asociate durează mai mult de 5 secunde, programul afișează o casetă de dialog ce permite oprirea acestui proces. Dacă se confirmă oprirea evidențierii imobilelor, programul va permite selectarea imediată a imobilului dorit (cu sau fără date asociate). Însă, anumite imobile cu date asociate nu vor apărea evidențiate pe ecran. O modalitate rapidă pentru înlăturarea acestui inconvenient ar putea fi următoarea:
Mai întâi, în caseta de dialog Adaugare/Editare date imobil se debifează comutatorul denumit evidențiază imobilele la apelarea comenzii. Apoi, se va modifica culoarea layerului TERENURI (de exemplu se va declara culoarea verde ca BYLAYER pentru acest strat). Se va modifica apoi culoarea tuturor poliliniilor fără date asociate din verde (BYLAYER) în (de exemplu) roșu. Ca urmare, în desen toate poliliniile cu date asociate de pe layerul TERENURI vor avea culoarea verde (BYLAYER), iar poliliniile fără date asociate vor avea culoarea roșu. La fiecare utilizare a comenzii F21 pentru un imobil nou (fără date asociate), după salvarea datelor acestuia, culoarea poliliniei se va modifica din roșu în verde (BYLAYER). Astfel, se va putea păstra o evidență grafică simplă și rapidă a tuturor imobilelor cu și fără date asociate, fără a mai fi necesară evidențierea acestora la apelarea comenzii.
15 În cazul ridicărilor topografice de detaliu, atunci când se raportează punctele pe ecran cu comanda B1, chiar și în cazul unei scări ca 1:500, punctele pot apărea foarte apropiat, fapt ce îngreunează identificarea unui anumit punct. Există vreo modalitate de „rarefiere” a punctelor și numerelor pentru a putea fi identificate și manipulate mai ușor? TOPOGRAPH 8.0, TOPOGRAPH 7.0 Atunci când se raportează punctele topografice pe ecran cu comanda B1, programul amplasează punctele și etichetele-text ale acestora (numere, cote, coduri, note-text) în pozițiile implicite fără optimizare, cu dimensiunile adaptate scării curente. De aceea, uneori poate părea incomod lucrul cu punctele raportate chiar și pentru o scară de detaliu cum este 1:500. O soluție ar fi raportarea fișierului de coordonate la o scară de mare detaliu cum ar fi 1:200 sau chiar 1:100 doar cu etichete pentru numerele punctelor. Astfel, din punct de vedere grafic va fi mult mai ușoară identificarea unui anumit punct după numărul acestuia. După desenarea tuturor contururilor necesare planului (topografic sau cadastral) se va putea reveni la scara dorită cu ajutorul comenzii [A1. Scara plan…] care va redimensiona automat diametrele punctelor topografice din desen. Ulterior, se va putea utiliza comanda [B8. Etichetare puncte] care permite amplasarea de etichete-text pentru numere, cote, coduri și note-text (adaptate la noua scară). Această comandă permite atât amplasarea etichetelor în poziții optimizate cât și ștergerea vechilor etichete de pe ecran.
16 Există situații când, atribuirea unui tip de linie (de exemplu gard din plasă de sârmă) la o polilinie 2D nu-și produce efectul grafic corect. Se poate remedia această problemă? TOPOGRAPH 7.0, TOPOGRAPH 8.0 Aceasta nu reprezintă o problemă. Într-adevăr, pentru anumite polilinii 2D de mici dimensiuni, cu multe puncte de inflexiune sau care conțin segmente curbe de tip fit sau spline este posibil ca, după atribuirea unui anumit tip de linie efectul grafic să nu fie cel dorit (în sensul că shape-urile din componența acelui tip de linie să nu apară în mod corect sau chiar deloc). În aceste situații în caseta Properties a datelor de definiție a poliliniei se va accesa tabela Misc (proprietăți amestecate) situată în partea de jos a casetei Properties. Proprietatea denumită Linetype generation se va seta pe valoarea Enabled. Aceasta va avea ca efect remedierea aspectului grafic al poliliniei, în conformitate cu tipul de linie atribuit.
17 La utilizarea comenzii [F19. Proiect Documentație Cadastrală] anexele textuale (cererile tip) rezultate în format Excel conțin la subsol câte o notă specifică. În această notă apar însă necompletate câteva date specifice județului de proveniență al OCPI-ului respectiv (denumire județ, adresă de e-mail și număr de telefon responsabil DGPR). Este posibil ca aceste date să apară completate automat? TOPOGRAPH 7.0, TOPOGRAPH 8.0 Pentru generarea anexelor textuale din componența unei documentații cadastrale, programul utilizează 4 fișiere-șablon de tip Excel. Fișierele-șablon 10.xls, 20.xls, 30.xls și 40.xls sunt amplasate în subdirectorul C:\TopoGraph8.0\UAT al programului. Ele pot fi editate, în sensul adaptării notelor de subsol conform datelor specifice OCPI-ului la care se depune documentația cadastrală. De asemenea, fișierele-șablon pot fi editate numai în ceea ce privește dimensiunile rândurilor sau coloanelor, a fonturilor și proprietăților celulelor.